CÔNG KHAI THEO TT36

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường

* Báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2017 -2018 (Tải tại đây)
* Công khai cam kết chất lượng đào tạo của TDMU - Biểu mẫu 17
- Các ngành đào tạo bậc đại học (Tải tại đây)
- Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (Tải tại đây)
* Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của TDMU - Biểu mẫu 18
- Quy mô đào tạo hiện tại (Tải tại đây)
- Sinh viên tốt nghiệp và có việc làm sau 1 năm (Tải tại đây)
- Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
+ Các ngành bậc đại học (Tải tại đây)
+ Các ngành trình độ thạc sĩ (Tải tại đây)
- Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo (Tải tại đây)
- Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp
+ Các ngành bậc đại học (Tải tại đây)
+ Các ngành trình độ thạc sĩ (Tải tại đây)
- Hội nghị, hội thảo khoa học (Tải tại đây)
- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ (Tải tại đây)
- Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục (Tải tại đây)
* Công khai thông tin cơ sở vật chất của TDMU - Biểu mẫu 19 (Tải tại đây)
* Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của TDMU - Biểu mẫu 20
- Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Tải tại đây)
- Danh sách chi tiết của đội ngũ giảng viên cơ hữu (Tải tại đây)
- Tỉ lệ sinh viên/ giảng viên quy đổi (Tải tại đây)
* Công khai tài chính TDMU - Biểu mẫu 21 (Tải tại đây)
* Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên năm 2017 (Tải tại đây)