Office of Science

Giới thiệu phòng Khoa học

1. Giới thiệu

          Phòng Khoa học là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); quản lý công tác biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:
          a) Về quản lý hoạt động KH&CN
          - Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch về hoạt động KH&CN. Ðề xuất quy trình cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.
          - Xây dựng kế hoạch 10 năm, 5 năm và hàng năm về hoạt động KH&CN. Đề xuất ký kết hợp đồng KH&CN, hợp đồng chuyên gia nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ chung của Trường.
          - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương, đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học.
          - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa Nhà trường với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.
          - Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Trường về hoạt động KH&CN; tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm theo qui định.
          - Quản lý hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và những lao động hợp đồng trong Trường; báo cáo thống kê hoạt động KH&CN định kỳ theo quy định.
          - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đề xuất, tư vấn, thực hiện, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với những đề tài cấp Tỉnh, Bộ, Nhà nước.
          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng Quy chế hoạt động KH&CN của Trường và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          b) Về quản lý công tác biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo
          - Triển khai quy trình thực hiện biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo cho cán bộ, giảng viên theo Quy chế hoạt động KH&CN của Trường và theo quy định của ngành, của Nhà nước.
          - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương, đánh giá chất lượng, nghiệm thu về tài liệu phục vụ đào tạo.
          - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu các hợp đồng biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo giữa Nhà trường với đơn vị chủ trì và chủ biên tài liệu; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giảng viên sau khi hoàn thành việc biên soạn tài liệu.
          - Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức xuất bản đối với những tài liệu có chất lượng tốt. 
          c) Về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học
          - Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chủ trương, phương hướng tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề nhằm phục vụ cho hoạt động KH&CN và đào tạo của Trường.
          - Xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hiện việc tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề ở các cấp. 

2. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên
 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Liên hệ
1 TS. Trần Văn Trung Trưởng phòng - Phụ trách chung phòng Khoa học.
- Tham mưu lãnh đạo Trường: chiến lược khoa học và công nghệ (KH&CN); tổ chức và thực hiện các hoạt động KH&CN.
- Trực tiếp phụ trách: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp quốc gia, quốc tế; dự án, hợp tác quốc tế về KH&CN; công tác đảm bảo chất lượng mảng hoạt động KH&CN; hoạt động nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh.
- Phụ trách công tác Đảng (Bí thư Chi bộ Hành chính 2).
trungtv@tdmu.edu.vn
 
0913.622.767
2 ThS. Danh Hứa Quốc Nam Phó Trưởng phòng - Phụ trách công tác quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh/bộ, quốc gia, ngoài trường; hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
- Tham mưu, dự thảo một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KH&CN theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng mảng hoạt động KH&CN.
- Hỗ trợ công tác Đảng (Thủ quỹ Chi bộ Hành chính 2).
namdhq@tdmu.edu.vn
 
0944.289.517
038.6843.499
3 ThS. Lý Văn Ngoan Phó Trưởng phòng - Phụ trách chung công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; phụ trách tập hợp, kết nối các chuyên gia trong hoạt động KH&CN.
- Tham mưu, dự thảo một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KH&CN theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; công tác quản lý biên soạn tài liệu; minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng mảng hoạt động KH&CN quản lý.
ngoanlv@tdmu.edu.v

0902.908.430
4 ThS. Nguyễn Xuân Hào Chuyên viên - Phụ trách công tác quản lý biên soạn, xuất bản tài liệu; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp trường; công tác đoàn thể, dân quân tự vệ.
- Dự thảo một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: biên tập kỷ yếu, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; công tác quản lý đề tài cấp Trường; minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng mảng hoạt động KH&CN quản lý.
- Phụ trách thông tin trên Tivi phòng Khoa học.
haonx@tdmu.edu.vn
 
0977.307.743
5 CN. Phan Thị Thanh Huyền Chuyên viên - Phụ trách trực tiếp công tác quản lý đề tài cấp Trường; quản lý điểm khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên.
- Dự thảo một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KH&CN theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; công tác quản lý biên soạn tài liệu; minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng mảng hoạt động KH&CN quản lý.
- Hỗ trợ, phối hợp quyết toán: kinh phí thực hiện đề tài các cấp; thưởng công bố khoa học.
huyenptt@tdmu.edu.vn
 
0905.638.766
0967.161.620
6 CN. Tống Thị Phương Thảo Chuyên viên - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của người học; văn thư, hành chính, thủ quỹ của đơn vị.
- Dự thảo văn bản cử cán bộ, giảng viên đi dự tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học ở ngoài Trường; một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KH&CN theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; công tác quản lý đề tài cấp Trường; công tác quản lý biên soạn tài liệu; minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng mảng hoạt động KH&CN quản l.
- Hỗ trợ, phối hợp quyết toán: kinh phí nghiên cứu khoa học của người học; kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp.
thaopt@tdmu.edu.vn
 
0987.25.25.76
 
7 ThS. Cao Thanh Xuân Chuyên viên - Phụ trách công tác tin học hóa trong quản lý các hoạt động KH&CN; Phân hệ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Edusoft; Kiểm tra điểm khoa học, bài báo khoa học.
- Dự thảo một số văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động KH&CN theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
- Hỗ trợ các hoạt động: tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp; công tác quản lý đề tài cấp Trường; công tác quản lý biên soạn tài liệu; minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng hoạt động KH&CN quản lý.
- Phụ trách admin website Phòng Khoa học.
xuanct@tdmu.edu.vn
 
0936.009.108
0972.457.007

3. Quy chế làm việc của Phòng Khoa học 

4. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng Khoa học - Trường Đại học Thủ Dầu Một, Số 06, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Email: phongkhcn@tdmu.edu.vn
- Số ĐT: 0274.3841 571