Office of Finance and Planning

Giới thiệu

1.Chức năng
-         Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý công tác tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
-         Thực hiện nghiệp vụ tài chính về thu chi và thanh, quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ hiện hành của nhà nước và quy chế thu chi nội bộ của trường.
-         Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc trường.
-         Tham mưu giúp hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch mua sắm tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
2.Nhiệm vụ Chính.
-         Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung và dài hạn
-         Tổ chức công tác lập dự toán hàng năm, báo cáo quyết toán hàng quý và năm các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước.
-          Quản lý sử dụng và quyết toán theo quy định Nhà nước các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp của Trường.
-         Phối hợp mua sắm quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản của nhà Trường
-         Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, ghi chép theo yêu cầu nghiệp vụ đúng với qui định của Bộ Tài chính.
-         Phối hợp các đơn vị chức năng trực thuộc trường hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra tài chính các đơn vị có thu của trường.
3.      Cơ cấu tổ chức
- Trưởng phòng:   
- Phó Trưởng phòng:
- Phụ trách kế toán
- Các kế toán:                
- Thủ quỹ.
Bảng Phân công công việc
 
 
1
 
Trưởng phòng
Phụ trách chung:
Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của phòng
 2  Phó Trưởng phòng Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành các phần việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
  3   Phụ trách kế toán - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động tài chính của Nhà trường,
- Cùng Trưởng phòng phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
- Cùng Trưởng phòng xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyêt và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phát theo kế hoạch được duyệt.
- Xây dựng dự toán,Trực tiếp điều hành việc thu, chi, quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định,
 
 4  Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công