Health Station

Chức năng-nhiệm vụ-cơ cấu tổ chức

Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một, được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTDM ngày 27/10/2009.
 
Chức năng
1. Trạm Y tế  khám điều trị bệnh nội bộ, tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác khám điều trị bệnh, kiểm tra sức khỏe trong phạm vi nhà trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên để làm tốt công tác và học tập.
 
2. Hoạt động của Trạm hướng tới việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý các loại bệnh có tính chất lây nhiễm nhanh, các bệnh xã hội có tính chất nguy hiểm có nguy cơ lây lan nhanh hoặc ngăn chặn các bệnh xã hội như ma túy, HIV nhanh chóng kip thời. Góp phần xây dựng môi trường lành mạnh trong nhà trường.
 
3. Hoạt động của Trạm Y tế  tuân theo pháp luật, quy chế, đảm bảo tính tận tụy, trách nhiệm và y đức cao đúng theo chức năng nhiệm vụ của Trạm đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.
 
 Nhiệm vụ.
1. Xây dựng kế hoạch khám điều trị bệnh hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
2.  Theo dõi sức khỏe, khám, điều trị bệnh cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trong trường.
 
3. Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, khi sinh viên tham gia thi đấu trong các phong trào thể dục, thể thao trong và ngoài trường.
 
4. Tuyên truyền phòng bệnh, dịch theo mùa.
 
          5. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường thuộc phạm vi trong Trường.
 
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.    
 
Cơ cấu tổ chức
1. Trạm Y tế gồm: Trưởng Trạm, nhân viên.
2. Trưởng trạm do Hiệu trưởng bổ nhiệm; nhân viên do Hiệu trưởng tuyển dụng theo nhu cầu của Trường.