Health Station

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRẠM Y TẾ NĂM HỌC 2018-2019

636
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRẠM Y TẾ
NĂM HỌC 2018-2019
STT Họ và Tên Nhiệm vụ Ghi chú
1 Huỳnh Thị Mười
Bác sĩ
Trưởng Trạm Y tế
Quản lý chung các hoạt động của Trạm.
Phân công công việc cho từng nhân viên trong trạm.
Giải quyết khi có việc phát sinh
 
2 Nguyễn Thị Phương Trúc
Thạc sĩ
Phó trưởng Trạm Y tế
Xử lý công văn đến từ trong và ngoài trường.
Sơ cấp cứu - cấp phát thuốc
Công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bênh
 
 3 Lê Thị Cường
Dược tá
Chuyên viên
Sơ cấp cứu
Cấp phát thuốc
Quản lý tài sản của Trạm
Kiểm tra vệ sinh môi trường Kiểm tra an toàn thực phẩm khu vực trường
 
 
 4 Trần Thị Thanh Trúc
 
Dược sĩ cao đẳng
Chuyên viên
Sơ cấp cứu
Cấp phát thuốc
Văn thư
Lưu trữ văn bản đến.
Kiểm tra vệ sinh môi trường Kiểm tra an toàn thực phẩm khu vực trường.
Quản lý thuốc
 
 

 
                                                                                                                           KT. TRƯỞNG TRẠM
                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG TRẠM
 
                                                                                                                                        ( Đã ký)
 
 
 
                                                                                                                          Nguyễn Thị Phương Trúc