Office of Inspectorate

Tổ chức nhân sự

1632

1/ Trưởng phòng: 
          Ông Nguyễn Minh Danh- Email: danhnm@tdmu.edu.vn 

2/ Chuyên viên:
         ThS. Phan Nhân Trung- Email: trungpn@tdmu.edu.vn

3/ Chuyên viên:
          ThS. Huỳnh Minh Sáng- Email: sanghm@tdmu.edu.vnEmail phòng: phongthanhtra@tdmu.edu.vn hoặc phongttpc@tdmu.edu.vn
SĐT: 02743.822518, số nội bộ 117.